PKN
Protestantse Gemeente te Overschie
 
ANBI-informatie ANBI-informatie
Hieronder vind u informatie over de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Overschie in het kader van de ANBI, Algemeen Nut Beogende Instellingen
 
 1. Algemene gegevens.
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Overschie
Telefoonnummer: 010 4152425
RSIN/Fiscaal nummer: 824127602
Website adres: http://www.protestantsegemeenteoverschie.nl
E-mail: scriba@grotekerkoverschie.nl
Adres: Overschiese Dorpsstraat 95
Postcode: 3043 CP
Plaats: Rotterdam
   
   
   
De Protestantse gemeente te Overschie is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Overschie.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad negen leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt zeven leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).


C.  Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D.  Beleidsplan.
Vanuit het menu Downloads is het beleidsplan van de Diaconie Protestantse Gemeente te Overschie te downloaden. In het beleidsplan van de diaconie staat hoe het diaconaal werk in Overschie vormgegeven wordt, zowel binnen de gemeente als daarbuiten.
E. Beloningsbeleid.
De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
F.  Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een korte beschrijving van de belangrijkste activiteiten van de kerk treft u hier aan. Daarnaast organiseert het K.V.W. evenementen voor ouderen en bezoekt zij ouderen.
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
Baten en Lasten      
       
  begroting rekening rekening
  2018 2018 2017
       
baten      
       
Opbrengsten uit bezittingen €   1.500 €       907 €   2.194
Bijdragen gemeenteleden € 14.480 € 13.438 € 16.826
       
Totaal baten € 15.980 € 14.435 € 19.020
       
lasten      
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) €   22.110 €   23.949 €  20.936
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers) €             - €             - €            -
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk €    3.250 €     2.644 €    4.116
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €    4.400 €    4.275 €    4.230
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen €            - €            - €            -
Salarissen (koster, organist e.d.) €            - €            - €            -
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €       500 €       454 €       461
       
Totaal lasten € 30.260 € 31.323 € 29.743
       
Resultaat (baten - lasten) € 14.280 -/- € 16.979 -/- € 10.722 -/-
       

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
 
A. Algemene gegevens A. Algemene gegevens
lees meer »
 
B. Samenstelling bestuur B. Samenstelling bestuur
lees meer »
 
C. Doelstelling/visie C. Doelstelling/visie
lees meer »
 
D. Beleidsplan D. Beleidsplan
lees meer »
 
E. Beloningsbeleid E. Beloningsbeleid
lees meer »
 
F. Verslag Activiteiten F. Verslag Activiteiten
lees meer »
 
G. Voorgenomen bestedingen G. Voorgenomen bestedingen
lees meer »
 
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Jaarrekening 2018

Over 2018 is er een operationeel resultaat van € 37.726 negatief. Begroot was een operationeel resultaat van € 47.121 negatief. Conform de nieuwe boekhoudregels zijn de onttrekkingen en toevoegingen aan de Voorziening Onderhoud in dit resultaat verwerkt. Daarnaast bedroeg het resultaat op de aandelenportefeuille € 12.541 negatief. Deze kosten worden beschouwd als overige incidentele lasten.

Het negatieve operationele resultaat zal worden afgeboekt van de reserve Pastoraat/nieuw beleid. Deze reserve is voor dit doel gevormd. Het negatieve resultaat op de aandelenportefeuille zal worden afgeboekt van de reserve koersverschillen. In de afgelopen jaren had de gemeente namelijk (wel) een positief resultaat op de aandelenportefeuille.

Het operationele resultaat is per saldo ongeveer € 10.000 positiever dan begroot. In grote lijnen is dit het saldo van:
Hogere baten (ca.) 
 • Hogere ontvangen legaten                                                          22.500
 • Lagere vrijwillige bijdrages en giften                                             7.500 -/-
 • Hogere bijdrage stichting voor groot onderhoud                     12.000
 • Hogere door te zenden collectes                                                  4.000
 31.000
            Hogere lasten (ca.)
 • Hoger lasten regulier onderhoud                                                 7.000  -/-
 • Hoger lasten groot onderhoud (vervanging leidaken)            25.000 -/-
 • Hogere bijdrage vanuit voorziening onderhoud                       14.000
 • Lagere kosten kerkdiensten, (zie beheer)                                    2.500
 • Hogere kosten beheer, door kosten missionair werk                 3.000 -/-
 • Hogere door te zenden collectes                                                  4.000 -/-
 • Diverse lagere lasten (saldo)                                                         1.500
21.000 -/-
Het balanstotaal bedroeg per 31 december 2018 € 1.009.974, tegenover € 1.142.205 een jaar eerder. Het balanstotaal was ca € 133.000 lager dan een jaar eerder. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de onttrekkingen aan de voorziening groot onderhoud (€ 60.000), de reserve pastoraat/nieuw beleid (€ 37.000) en koersverschillen (€ 12.000). Daarnaast was er in 2017 een bedrag van de stichting vooruit ontvangen die op de balans stond. De toezegging van het steunfond stond eind 2018 als vordering op de balans, en is begin 2019 ontvangen.
De reserve Pastoraat/nieuw beleid bedroeg eind 2018 ca. € 459.000. 
Balans per 31 december 2018        
           
Activa   31-dec-18   31-dec-17  
           
Materiele vaste activa  € 10.063    € 14.173  
Financiële vaste activa  € 271.747    € 284.584  
Kortlopende vorderingen  € 20.865    € 5.230  
Geldmiddelen  € 707.299    € 838.218  
           
Totaal activa  € 1.009.974    € 1.142.205  
           
           
Passiva   31-dec-18   31-dec-17  
           
Reserve    € 481.893    € 494.443  
Bestemmingsreserve  € 499.885    € 537.602  
Voorzieningen  € 23.019    € 82.994  
Kortlopende schulden en overige passiva  € 5.177    € 27.166  
           
Totaal passiva  € 1.009.974    € 1.142.205  
 
Staat van baten en lasten over 2018          
             
Baten   Werkelijk   Begroot   Werkelijk
    2018   2018   2017
             
Baten ontroerende zaken  € 7.419    € 7.324    € 1.655
Rentebaten  € 4.650    € 5.310    € 4.849
Bijdragen levend geld  € 116.711    € 101.900    € 108.519
Door te zenden collecten  € 4.243    € -      € 3.225
Subsidies € 58.249   € 46.430   € 26.771
Totaal Baten  € 191.272    € 160.964    € 145.019
             
             
Lasten   Werkelijk   Begroot   Werkelijk
    2018   2018   2017
             
Lasten kerkgebouw  € 147.761    € 117.950    € 65.542
Onttrekking Voorziening Onderhoud  - € 60.678   - € 46.500   - € 37.647
Lasten pastorie  € 2.115    € 2.200    € 36.669
Lasten niet-monumentaal orgel  € -      € -    € -  
Afschrijvingen  € 4.110    € 4110    € 4.110
Pastoraat    € 84.966    € 86.800    € 63.192
Lasten kerkdiensten, catechese          
en overige kerkelijke activiteiten  € 3.570    € 6.000    € 7.345
Verplichtingen en bijdragen aan          
andere organen  € 7.787    € 8.950    € 8.707
Salarissen en vergoedingen  € 18.186    € 14.900    € 31.040
Overige kosten personeel/vrijwilligers  € 1.500    € 1.500    € 1.125
Kosten beheer en administratie  € 13.016    € 9.675    € 12.273
Rentelasten  € 2.422    € 2.500    € 2.699
Betaalde doorzendcollecten  € 4.243    € -      € 3.225
Totaal Lasten  € 228.998    € 208.085    € 198.280
             
Operationeel resultaat (A) - € 37.726    - € 47.121   - € 53.261
             
Incidentele baten en lasten (B) - € 12.541    € -    € 16.532
           
Toevoeging aan voorzieningen en fondsen - € 853    € -1.200   - € 14.930
Onttrekking aan voorzieningen en fondsen  € 51.120    € 48.500    € 51.659
Totaal toevoegingen en onttrekkingen (C)    € 50.267    € 47.300   - € 36.729
             
Resultaat (A+B+C)  € 0   € 179   € 0


 
 
 
ANBI-gegevens
De ANBI-gegevens over de gemeente staan hier onder het menu 'Over ons'.
 
Dienst live volgen
De zondagse erediensten in de Grote Kerk zijn live te volgen op internet. Volg deze link en start de speler.
 
Kerkdienst gemist?

Klik hier om de diensten van afgelopen zondagen terug te luisteren!

Het nieuwste Kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als (digitale) abonnee via kerkblad@grotekerkoverschie.nl


Agenda

De agenda voor andere gebeurtenissen in de Grote Kerk is hier te vinden.

 Etenstijd in de kerk . Voor meer details en opgeven zie onder Samen eten.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.