PKN
Protestantse Gemeente te Overschie
 
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Jaarrekening 2018

Over 2018 is er een operationeel resultaat van € 37.726 negatief. Begroot was een operationeel resultaat van € 47.121 negatief. Conform de nieuwe boekhoudregels zijn de onttrekkingen en toevoegingen aan de Voorziening Onderhoud in dit resultaat verwerkt. Daarnaast bedroeg het resultaat op de aandelenportefeuille € 12.541 negatief. Deze kosten worden beschouwd als overige incidentele lasten.

Het negatieve operationele resultaat zal worden afgeboekt van de reserve Pastoraat/nieuw beleid. Deze reserve is voor dit doel gevormd. Het negatieve resultaat op de aandelenportefeuille zal worden afgeboekt van de reserve koersverschillen. In de afgelopen jaren had de gemeente namelijk (wel) een positief resultaat op de aandelenportefeuille.

Het operationele resultaat is per saldo ongeveer € 10.000 positiever dan begroot. In grote lijnen is dit het saldo van:
Hogere baten (ca.) 
 • Hogere ontvangen legaten                                                          22.500
 • Lagere vrijwillige bijdrages en giften                                             7.500 -/-
 • Hogere bijdrage stichting voor groot onderhoud                     12.000
 • Hogere door te zenden collectes                                                  4.000
 31.000
            Hogere lasten (ca.)
 • Hoger lasten regulier onderhoud                                                 7.000  -/-
 • Hoger lasten groot onderhoud (vervanging leidaken)            25.000 -/-
 • Hogere bijdrage vanuit voorziening onderhoud                       14.000
 • Lagere kosten kerkdiensten, (zie beheer)                                    2.500
 • Hogere kosten beheer, door kosten missionair werk                 3.000 -/-
 • Hogere door te zenden collectes                                                  4.000 -/-
 • Diverse lagere lasten (saldo)                                                         1.500
21.000 -/-
Het balanstotaal bedroeg per 31 december 2018 € 1.009.974, tegenover € 1.142.205 een jaar eerder. Het balanstotaal was ca € 133.000 lager dan een jaar eerder. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de onttrekkingen aan de voorziening groot onderhoud (€ 60.000), de reserve pastoraat/nieuw beleid (€ 37.000) en koersverschillen (€ 12.000). Daarnaast was er in 2017 een bedrag van de stichting vooruit ontvangen die op de balans stond. De toezegging van het steunfond stond eind 2018 als vordering op de balans, en is begin 2019 ontvangen.
De reserve Pastoraat/nieuw beleid bedroeg eind 2018 ca. € 459.000. 
Balans per 31 december 2018        
           
Activa   31-dec-18   31-dec-17  
           
Materiele vaste activa  € 10.063    € 14.173  
Financiële vaste activa  € 271.747    € 284.584  
Kortlopende vorderingen  € 20.865    € 5.230  
Geldmiddelen  € 707.299    € 838.218  
           
Totaal activa  € 1.009.974    € 1.142.205  
           
           
Passiva   31-dec-18   31-dec-17  
           
Reserve    € 481.893    € 494.443  
Bestemmingsreserve  € 499.885    € 537.602  
Voorzieningen  € 23.019    € 82.994  
Kortlopende schulden en overige passiva  € 5.177    € 27.166  
           
Totaal passiva  € 1.009.974    € 1.142.205  
 
Staat van baten en lasten over 2018          
             
Baten   Werkelijk   Begroot   Werkelijk
    2018   2018   2017
             
Baten ontroerende zaken  € 7.419    € 7.324    € 1.655
Rentebaten  € 4.650    € 5.310    € 4.849
Bijdragen levend geld  € 116.711    € 101.900    € 108.519
Door te zenden collecten  € 4.243    € -      € 3.225
Subsidies € 58.249   € 46.430   € 26.771
Totaal Baten  € 191.272    € 160.964    € 145.019
             
             
Lasten   Werkelijk   Begroot   Werkelijk
    2018   2018   2017
             
Lasten kerkgebouw  € 147.761    € 117.950    € 65.542
Onttrekking Voorziening Onderhoud  - € 60.678   - € 46.500   - € 37.647
Lasten pastorie  € 2.115    € 2.200    € 36.669
Lasten niet-monumentaal orgel  € -      € -    € -  
Afschrijvingen  € 4.110    € 4110    € 4.110
Pastoraat    € 84.966    € 86.800    € 63.192
Lasten kerkdiensten, catechese          
en overige kerkelijke activiteiten  € 3.570    € 6.000    € 7.345
Verplichtingen en bijdragen aan          
andere organen  € 7.787    € 8.950    € 8.707
Salarissen en vergoedingen  € 18.186    € 14.900    € 31.040
Overige kosten personeel/vrijwilligers  € 1.500    € 1.500    € 1.125
Kosten beheer en administratie  € 13.016    € 9.675    € 12.273
Rentelasten  € 2.422    € 2.500    € 2.699
Betaalde doorzendcollecten  € 4.243    € -      € 3.225
Totaal Lasten  € 228.998    € 208.085    € 198.280
             
Operationeel resultaat (A) - € 37.726    - € 47.121   - € 53.261
             
Incidentele baten en lasten (B) - € 12.541    € -    € 16.532
           
Toevoeging aan voorzieningen en fondsen - € 853    € -1.200   - € 14.930
Onttrekking aan voorzieningen en fondsen  € 51.120    € 48.500    € 51.659
Totaal toevoegingen en onttrekkingen (C)    € 50.267    € 47.300   - € 36.729
             
Resultaat (A+B+C)  € 0   € 179   € 0


 
terug
 
 
ANBI-gegevens
De ANBI-gegevens over de gemeente staan hier onder het menu 'Over ons'.
 
Dienst live volgen
De zondagse erediensten in de Grote Kerk zijn live te volgen op internet. Volg deze link en start de speler.
 
Kerkdienst gemist?

Klik hier om de diensten van afgelopen zondagen terug te luisteren!

Het nieuwste Kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als (digitale) abonnee via kerkblad@grotekerkoverschie.nl


Agenda

De agenda voor andere gebeurtenissen in de Grote Kerk is hier te vinden.

 Etenstijd in de kerk . Voor meer details en opgeven zie onder Samen eten.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.